cropped-favyapiyyo.jpg
YAPIYYO

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Bilgilendirme Metini

2010 yılında Anayasa’da düzenlenen kişisel verilerin korunması ile ilgili olan kanun kapsamında, kişilerin veriler anayasal güvence kapsamı altına alınmıştır. Temel haklar arasında sayılan kişisel verilerin korunması, kanun yoluyla koruma altına alınmıştır. Bu kanun vasıtasıyla tüzel ve gerçek kişilerin yükümlülükleri kişisel verilerin işlenme şartları ve bu verilerin işlenmesindeki kişilerin temel hak ve özgürlükleri belirli çerçeveler içerisinde hazırlanmıştır. Verilerin gelişigüzel ve sınırsız bir şekilde toplanmasının önüne geçmek amacıyla hazırlanan bu kanun, kişilik haklarının ihlal edilmesini de engelleyen önemli bir süreçtir. Hak ehliyetine sahip olan herkesin bu kanun kapsamına girdiği bilinmelidir. Kanun kapsamına dahil olmayan kişiler, kişisel verileri işlenen tüzel kişiler haricinde herkes için geçerlidir.

Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerinin Korunması

Kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla uygulanan bu kanun, esasında verileri değil, verilerle bağlantılı olan kişilerin korunmasına yardımcı olur. Verilerin gelişigüzel bir şekilde işlenmesi, verilerin sorumluluğunda bulunan kişi için zarar verici bir durum olabilir. Bu konuda hukuki ve teknik önlemlerin alınması, kişinin kişisel bilgilerinin korunmasına yardımcı olur. Kişisel veri üzerine konuşabilmek için verinin gerçek bir kişiyle ilişkili olması gereklidir. Kişiyi belirli veya belirlenebilir kılması gereksinimi bulunan kişisel veri kapsamı altında her türlü bilgi kapsamı altına bulunur.

Özel Nitelikteki Kişisel Veriler

Tamamen veya belirli bir bölümü kapsam dışında olan istisnai haller dışında tüm veri işleme faaliyetleri için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun hükümleri uygulanır. İstisnalar; verilerin istatistiki dönüşüme uğraması ve anonim haline getirilmesi, kamu güvenliğini ve milli güvenlik gibi konulara yönelik olan istihbarat faaliyetleri kapsamındaki faaliyetler, infaz, yargılama, kovuşturma ve soruşturma gibi durumlarda infaz mercileri tarafından verilerin işlenmesi kanun kapsamı dışındadır. Kişinin verilerinin üçüncü şahısların eline geçmesi, kişinin mağdur olabilmesine sebep olabilir. Bu nedenle özel nitelikteki kişisel veriler, ilgili kanunda ayrıca belirlenmiştir. Kişinin inancı, siyasi düşüncesi, etnik kökeni ve ırkı gibi veriler, özel nitelikli kişisel veriler kapsamı altına girer. Bunların yanı sıra kişisel sağlık verisi gibi konular da kişinin ruhsal ve fiziksel sağlığı ile ilgili olduğu için özel bir başlık altında toplanmıştır.

1. KİŞİSEL VERİLER KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır. KVKK’nın bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

2. VERİ SORUMLUSU SIFATIYLA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’ da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN NE ŞEKİLDE İŞLENEBİLECEĞİ

6698 sayılı KVKK uyarınca, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kaya sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerine gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçlar ve hukuki sebepleri
Paylaştığınız kişisel veriler,
• Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
• 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’ de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’ de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;
• Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kayıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gerekli ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gerekli savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA ŞEKLİ

Kişisel verileriniz,
• Firmamız internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soy ad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
• Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;
• Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;
• Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

5. KVKK YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE KORUNMASI

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nın 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’ nın 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN GÜNCEL VE DOĞRU TUTULMASI

KVKK’ nın 4. maddesi uyarınca Firmamızın kişisel verilerinizin doğru ve güncel olarak tüm yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Firmamızın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

9. 6698 SAYILI KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe giriş olup ilgili made gereğince, Kişisel Veri Sahibi’ nin bu tighten sonra hakları aşağıdaki gibidir: Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

1.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6.KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yokedilmesini isteme,
7.Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
8.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişininkendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. …….. Ticaret Odası’nın ………
sicil sayısında kayıtlı, ………. MERSİS numarasına sahip, …………. adresinde bulunan …………………… şirketi, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur. Firmamız tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir. Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:
E-Posta: destek@yapiyyo.com
Telefon: + (90) 850 307 5151